404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน (บัวหลวงเกมส์) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

 

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา2562

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562 Science Camp Gen3 

 

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562

 

ค่าย Arts camp 2019

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2562

 

ธนาคารขยะโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน

 

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562