404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Category:

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ขอเลื่อนวันรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม4 และการสอบ การมอบตัวออกไปก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 ประกาศโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม



เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
ด้วยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
   
    - ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 เดือนมีนาคม 2563
ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร ลิงค์ด้านล่าง

 >>>ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

>>>ใบสมัคร

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2562

การแข่งขันกีฬาภายใน (บัวหลวงเกมส์) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

 

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา2562

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562 Science Camp Gen3 

 

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2562

 

ค่าย Arts camp 2019

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2562

 

ธนาคารขยะโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน

 

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

 

 

 

 

 

 

Written by Super User
Category:

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายไพฑูรย์  เหลืองทอง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายสมชาย  เขียนเสมอ  กรรมการผู้แทนครู
4 นายคมสันต์  จันทิมาทร  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายณราวุฒิ  ลำเภาธีรภัทร  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายอนันต์  ว่องไวตระการ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระอาจารย์ทิวา  สิริวัฒฑโน  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูกาญจนประภาธร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายศิวะพร  ป้อมสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายจำแลง  อัครพันธ์ไพโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นางอุบล  ถิรศาสตร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายสัญญา  จินดาแจ้ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 ร.ต.ต.ทองใบ  สัมฤทธิ์สุทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายประมวล  ศรีบูจันทร์ดี  กรรมการและเลขานุการ
Written by Super User
Category:

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิก ครูธงชัย แปลกไธสง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
https://kruzam-app.web.app/