Notice: Undefined index: componentType in /home/cp225082/public_html/templates/dd_smallbusines_106/component.php on line 12
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Written by Super User
Hits: 646

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรพรรณ แก้วมณี

ครูชำนาญการ

 
 

นายราเชนทร์  แก้วพิทักษ์

ครูชำนาญการ

นายเอกราช  ไก่แก้ว

ครู

 
 

นางภันฑิล สนธิศรี

ครูชำนาญการ

นางสาวกันตินันท์  ปันร์นฉัตร์

ครู

 
 

นายธงชัย  แปลกไธสง

ครู

 

นายนพเก้า  พนาสิน

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: