404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3269

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ดาบตำรวจ ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายไพฑูรย์  เหลืองทอง  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายสมชาย  เขียนเสมอ  กรรมการผู้แทนครู
4 นายคมสันต์  จันทิมาทร  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายณราวุฒิ  ลำเภาธีรภัทร  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายอนันต์  ว่องไวตระการ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระอาจารย์ทิวา  สิริวัฒฑโน  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 พระครูกาญจนประภาธร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9 นายบุญส่ง  ล้อประกานต์สิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายศิวะพร  ป้อมสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายณัฐวัสส์  ปังประเสริฐโชค  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นางอุบล  ถิรศาสตร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายสัญญา  จินดาแจ้ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 ร.ต.ต.ทองใบ  สัมฤทธิ์สุทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายประมวล  ศรีบูจันทร์ดี  กรรมการและเลขานุการ
หมวด: