404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Hits: 1186

วิสัยทัศน์ [ VISION ]

ภายในปี 2566 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เพิ่มพูนทักษะชีวิต บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล

                         

พันธกิจ [ MISSION ]

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่านิยมไทย 12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์ [ GOALS ]

1 นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตตามช่วงวัย และจิตสาธารณะ
3.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.สถานศึกษามีการวางแผนและสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามศตวรรษที่ 21 และมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

อัตลักษณ์ [ IDENNTITIES ]

 เรียนดี  มีจิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์ [ IDENTITY ]

คุณธรรมนำความรู้  สู่ทักษะชีวิต

Category: