404 หมู่ 1 ต.ด่านมะขามเตี้ย,
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Written by Super User
Hits: 130

วิสัยทัศน์ [VISION]

                   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความก้าวไกลด้านเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ดำเนินชีวิตแบบวิถีไทยและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                         

พันธกิจ [MISSION]

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพโดยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ [GOALS]

1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

3.ครูและบุคลาการทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียน   

    ต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

Category: